Search

In Stock

Cành hoa sen trắng nở lớn

– Cánh hoa được làm từ giấy, cành hoa bằng mây tre.
– Màu sắc cánh hoa được nhuộm bằng phương pháp thủ công truyền thống .
– Chiều dài một cành hoa sen giấy từ 70-80cm.

95,000 

Bestsellers

Cành hoa sen hồng nở hé

65,000 
- Cánh hoa được làm từ giấy, cành hoa bằng mây tre. - Màu sắc cánh hoa được nhuộm bằng phương pháp thủ công truyền thống . - Chiều dài một cành hoa sen giấy từ 70-80cm.

Cành hoa sen hồng nở lớn

95,000 
- Cánh hoa được làm từ giấy, cành hoa bằng mây tre. - Màu sắc cánh hoa được nhuộm bằng phương pháp thủ công truyền thống - Chiều dài một cành hoa sen giấy từ 70-80cm.

Cành hoa sen xanh nở lớn

95,000 
- Cánh hoa được làm từ giấy, cành hoa bằng mây tre. - Màu sắc cánh hoa được nhuộm bằng phương pháp thủ công truyền thống . - Chiều dài một cành hoa sen giấy từ 70-80cm.

Cành hoa sen trắng nở lớn

95,000 
- Cánh hoa được làm từ giấy, cành hoa bằng mây tre. - Màu sắc cánh hoa được nhuộm bằng phương pháp thủ công truyền thống . - Chiều dài một cành hoa sen giấy từ 70-80cm.

Đài sen

40,000 
- Được làm từ đài sen thật sấy khô, cành bằng mây tre. - Màu sắc cánh hoa được nhuộm bằng phương pháp thủ công truyền thống . - Chiều dài một cành lá từ 70-80cm.

Cành búp sen hồng

45,000 
- Cánh hoa được làm từ giấy, cành hoa bằng mây tre. - Màu sắc cánh hoa được nhuộm bằng phương pháp thủ công truyền thống . - Chiều dài một cành hoa sen giấy từ 70-80cm.

Cành búp sen xanh

45,000 
- Cánh hoa được làm từ giấy, cành hoa bằng mây tre. - Màu sắc cánh hoa được nhuộm bằng phương pháp thủ công truyền thống . - Chiều dài một cành hoa sen giấy từ 70-80cm.

Back to Top
Product has been added to your cart